Uslovi korišćenja

Pre nego pocnete koristiti DocOfficer, zamolili bi vas da pažljivo procitate Uslove korišcenja. Korišcenjem DocOfficer-a smatramo da prihvatate sve Uslove korišcenja bez izuzetka. Sve stavke iz Uslova korišcenja su prilagodljive i zbog toga morate se redovno informisati kako bi bili svesni svojih prava i obaveza. DocOfficer nece obaveštavati pojedinacno svakog korisnika o novonastalim promenama Uslova korišcenja. Vaše korišcenje DocOfficer-a nakon izmena Uslova korišcenja ce biti smatrano kao prihvatanje ažuriranih Uslova korišcenja.

Korišcenje

Dozvoljen je pristup/korišcenje DocOfficer-a samo u skladu sa Uslovima korišcenja. DocOfficer se trenutno nalazi u Beta test fazi. Iz tih razloga DocOfficer u odredenim trenucima može biti nedostupan i neke od funkcionalnosti zbog stalnog unapredivanja DocOfficer-a mogu promeniti svoju logiku/dizajn. Prihvatate DocOfficer U VIÐENOM STANJU i koristite ga svesni da je u fazi Beta testiranja.

Intelektualna svojina

Slažete se da DocOfficer i njegovi autori poseduju sva prava vezana za intelekualnu svojinu u i na uslugu, softver i sajt, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci izgled, strukturu, organizaciju, dizajn, algoritme, modele podataka, logiku, teks, grafiku, logoe i sve što se na ekranu prikazuje u vezi sa tim. Obavezujete se da necete raditi na inženjeringu unazad, dekompajliranju ili rastavljanju DocOfficer ili na neki drugi nacin pokušavati da rekonstruišete ili otkrijete izvorni kod DocOfficer-a. Slažete se da necete preprodavati, iznajmljivati, distribuirati, deliti ili na neki drugi nacin komercijalno iskorišcavati ili ciniti dostupnim DocOfficer u korist bilo koje trece strane. Vi cete zadržati vlasništvo nad dokumentima i povezanim materijaloma i onformacijama koje su priložene u DocOfficer (Dokumenta klijenta). DocOfficer nece pristupati ili na neki drugi nacin koristiti Dokumenta klijenta, osim ukoliko dobije konkretnu pismetu dozvolu za takvu vrstu pristupa za potrebe podrške ili implementacije. Kako bi pružio odgovarajucu uslugu, DocOfficer može kopirati, arhivirati, indeksirati i kreirati metapodatke koji se odnose na Dokumenta klijenta. DocOfficer može izvesti i obraditi iz vašeg korišcenja usluge odredene agregirane i/ili analiticke informacije, sve dok takve agregirane ili analiticke informacije ne otkrivaju sadržaj Dokumenata kijenta. DocOfficer ce imati potpuna i besplatna prava da koristi ili ugraduje u DocOfficer bilo koje predloge, ideje, zahteve za poboljšanjem, povratne informacije ili druge informacije koje su omogucene od vaše strane ili bilo kojeg autorizovanog korisnika a odnose se na DocOfficer. DocOfficer robne marke ukljucuju DocOfficer i DocOfficer logo.

Komunikacija

Slažete se da možemo koristiti sve informacije koje nam prosledite kao povratnu informaciju kao osnov za poboljšanje ponudene usluge. Kao povratne informacije, pored informacija koje nam pružite direktnim kontaktom sa nama, smatramo i informacije o vremenu i trajanju korišcenja, broju korisnika, broju korišcenih modula i kolicini iskorišcenih resursa u odredenom vremenskom periodu.

Ponašanje

Korišcenje DocOfficer-a je predmet svakog primenljivog lokalnog, državnog, nacionalnog i medunarodnog zakona i propisa i vi se slažete da necete kršiti te zakone i propise. Svaki pokušak od strane bilo koje osobe da namerno ošteti DocOfficer je kršenje krivicnih i gradanskih zakona. Slažete se da necete koristiti DocOfficer za distribuciju, ukazivanje na ili traženje sadržaja koji je klevetnicki, uznemirujuci, nezakonit, štetan po maloletnike, preteci, nepristojan, lažan, obmanjujuci ili krši pravo na intelektualnu svojinu ili privatnost trecih lica. Necete biti ukljuceni u aktivnosti na DocOfficer-u koje ogranicavaju bilo kojeg drugog korisnika u korišcenju DocOfficer-a hakovanjem, krekovanjem zavaravanjem ili rasturanjem bilo kojeg dela DocOfficer-a. Necete postavljati ili prenostiti kroz DocOfficer reklamne, promotivne i komercijalne materijale koji se odnose na konkurentske sajtove ili usluge, softver ili druge materijale koji sadrže viruse, crve, vremenske bombe, trojanske konje ili druge štetne ili remetnicke komponente, politicke materijale, lancanu poštu, masovnu poštu, spam poštu, bilo koje robote, pauke, aplikacije za pretrage sajtova ili druge manualne ili automatske uredaje ili procese kojim bi izvlacio, indeksirao, kopao po podacima ili na bilo koji drugi nacin reprodukovao ili zaobišao navigacionu strukturu ili prezentaciju DocOfficer-a ili njegovog sadržaja. Necete sakupljati informacije o DocOfficer posetiocima bez njihove izricite pismene saglasnosti.

Prijavljivanje

Slažete se da cete obezbediti istinite, tacne, aktuelne i potpune informacije koje su zatražene od vas tokom procesa Registracije i da cete održavati i redovno ažurirati registarske podatke kako bi bili istiniti, tacni, aktuelni i potpuni. Ukoliko neke od unetih informacija nisu istinite, tacne, aktuelne ili kompletne ili ako mi posumljamo u njihovu istinitost, tacnost, aktuelnost ili kompletnost imamo pravo da poništimo vašu registraciju i prekinemo vaše korišcenje DocOfficer-a. Pristup i korišcenje lozinkom zašticenih DocOfficer modula je omoguceno samo autorizovanim korisnicima. Vi ste potpuno odgovorni za održavanje poverljivosti bilo kog korisnickog imena i lozinke za pristup DocOfficer-u koje ste izabrali vi ili vaš administrator uz vašu saglasnost i za svaku aktivnost koja je obavljena pod vašim korisnickim imenom i lozinkom. Necete pogrešno koristiti ili deliti korisnicko ime ili lozinku, pogrešno predstavljati svoj identitet ili povezanost sa entitetom. Ukoliko prekršite vaše obaveze koje su naznacene u ovoj sekciji, pravo da pristupite i koristite DocOfficer može biti ukinuto.

Nadgledanje

Iako DocOfficer nema obavezu ima pravo da pregleda komunikaciju kako bi utvrdio da li se pridržavate Uslova korišcenja. DocOfficer ima pravo da odbije ili ukloni bilo koji materijal za koji nade da je u protivnosti sa Uslovima korišcenja. Vi ste potpuno odgovorni za bilo koju informaciju i/ili materijal koji ste ubacili u DocOfficer. Znate i slažete se da DocOfficer nema nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kakve komunikacije, za bilo kakve greške ili zakonski prestup koji ucinite ili za bilo koju radnju ili neaktivnost u odnosu na bilo koje ponašanje ili komunikaciju u okviru DocOfficer-a.

Odgovornost

DocOfficer ne preuzima odgovornost za tacnost, ispravnost, blagovremenost ili sadržaj materijala koji su obezbedili korisnici. Ne treba da smatrate da je materijal na DocOfficer-u kontinuirano ažuriran od strane DocOfficer-a ili na neki drugi nacin sadrži trenutne informacije ukoliko to nisu uradili korisnici. DocOfficer nije odgovoran za obezbedivanje sadržaja i materijala cije važenje je isteklo ili su uklonjeni. Materijali koje prikazuje DocOfficer se obezbeduju onakvi kakvi su i onakvi kakve je korisnik postavio. Korišcenje DocOfficer-a je na vaš licni rizik. DocOfficer ne obezbeduje bilo kakve garancije za materijal koji je omogucen od strane korisnika. Bilo koji materijal koji je preuzet/priložen sa/u DocOfficer je odraden na vaš licni rizik i vi ste potpuno odgovorni za svaku štetu koja je nastala kao rezultat preuzimanja/prilaganja materijala. U najvecoj meri dozvoljenom zakonom, DocOfficer nije odgovoran za bilo koju direktnu, indirektnu, specijalnu, incidentnu ili posledicnu štetu koja ukljucuje, bez ogranicenja, gubitak profita ili prihoda, troškove zamene dobara, gubitak ili šteta koja je nastala ne mogucnošcu korišcenja DocOfficer-a ili šteta nastala korišcenjem ili oslanjanjem na informacije ili materijale prezentovane od strane DocOfficer-a.